Chị máy bay nhún như giã gạo làm phi công sướng điên dại